III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 16 w Strumieniu

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu,

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 16 w Strumieniu

  1. Pow. użytkowa lokalu – 24,00 m²

  2. Przeznaczenie lokalu – usługi, handel

  3. Ilość pomieszczeń – 1

  1. Stawka wywoławcza czynszu za lokal – 13,00 zł (netto) za 1m² pow. użytkowej

  • Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 1,00 zł (netto) za 1 m² lokalu.

  • Oferenci zgłaszają ustnie w kolejnych postąpieniach coraz wyższe kwoty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania wylicytowanej kwoty czynszu nie ma dalszego postąpienia. Po trzecim wywołaniu osoba przeprowadzająca przetarg informuje oferentów, że uzyskano najwyższą wartość kwoty czynszu netto, po czym zamyka przetarg oraz ogłasza nazwę i siedzibę oferenta, który zaproponował najwyższą kwotę czynszu i wygrał przetarg.

  • Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany będzie do odprowadzenia na konto Urzędu Miasta Strumień podatku od nieruchomości.

5. Wysokość wadium – 200,00 zł

6. Wadium należy wpłacić na konto ING Bank Śląski O/Cieszyn Filia Chybie nr 94105010831000000100760438 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2023r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg, lokal Rynek 16”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy, przy czym wniesienie wadium za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma taki przelew w wymaganym powyżej terminie.

7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać przed przystąpieniem do przetargu – dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość uczestnika lub dokument upoważniający go do reprezentacji osoby prawnej. W przypadku, gdy uczestnik przetargu wygra przetarg, wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zostaną zwrócone na konta z których dokonano przelewów, w terminie 5 dni po rozstrzygnięciu przetargu (liczone dni robocze).Uczestnik przetargu traci wadium w przypadku, gdy wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy.

8. Przetarg odbędzie się dnia 15.05.2023r. o godz. 10.00 w ZGKiM Strumień ul. Ks. Londzina 58

9. Termin zawarcia umowy z uczestnikiem, który wygra przetarg ustala się najpóźniej do 2-ch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

11. Jeśli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, to uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zaraz po wygranym ma możliwość zawarcia umowy.

12. Lokal można oglądać po uprzednim umówieniu się. Osoba do kontaktu – Barbara Sikora-Malisak, nr tel. 33 8570257 oraz 695 989 324.

Uwagi:

a) w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

b) nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, dokonywane będą przez Najemcę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy lokalu i na koszt własny Najemcy

c) obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na Najemcy.