Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Londzina 58, 43-246 Strumień

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@zgkim.strumien.pl, tel. 603850154

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO oraz zgody osoby której dane dotyczą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami archiwizacyjnymi

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych / Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe o ile wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.