Nabór na wolne stanowisko „KASJER”

  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  W STRUMIENIU, UL. KS. LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEŃ

DYREKTOR ZGKIM

ogłasza nabór na wolne stanowisko

„KASJER”

w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu – Basen Kąpielowy

 1. Młyńska 14, 43-246 Strumień

w wymiarze: całego etatu

liczba etatów: 3

okres zatrudnienia: 3 miesiące

Wymagane wykształcenie:

 minimum średnie

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Znajomość obsługi komputera.
 3. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe

 1. Odpowiedzialność.
 2. Komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.
 3. Dyspozycyjność i zaangażowanie.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Wysoka kultura osobista, uczciwość.

Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 1. Bieżąca obsługa klientów.
 2. Obsługa drukarek fiskalnych oraz programu fiskalnego.
 3. Dbałość o pozytywne relacje z klientem.
 4. Wystawianie faktur VAT.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.
 7. Sporządzanie raportów kasowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane uprawnienia.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody za przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji.

 1. Oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
 2. CV i list motywacyjny.
 3. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nieposzlakowanej opinii.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. Kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 19.05.2017r. w ZGKIM w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień w sekretariacie do godz.12.00

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów od osób ubiegających się o zatrudnienie w ZGKIM drogą elektroniczną.

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O wyniku naboru decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie spełnią warunków formalno – prawnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8570-169.