Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ogłasza III nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ogłasza  nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 5482405010, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień.

 1. Przedmiot przetargu:

Szafa dębowa dwudrzwiowa używana ( szafa obecnie rozłożona na części )

 1. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza za przedmiot sprzedaży wynosi 1.200 zł brutto.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 120,00 zł.
  2. Wadium należy wnieść na konto Zakładu Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej w Strumieniu prowadzone przez ING Bank Śląski, nr konta 94105010831000000100760438.
  3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli 8 czerwca 2018r. przy czym wniesienie wadium za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
  5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu,który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
 3. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferowaną powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. kserokopie dowodu wpłaty wadium,
  1. oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
  2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  3. a) oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień
  4. b) oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2018r. godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka trwałego – szafa dębowa dwudrzwiowa”
  5. c) w przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu oferty do Zakładu.
  6. d) termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58.

 1. Inne postanowienia:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty zgodnie z umową.

zdjęcie szafy