Dostawa oleju napędowego i benzyny 95 poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

FORMULARZ OFERTOWY

„Dostawa oleju napędowego i benzyny 95  poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu”

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP  548-240 -50-10 działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58,           43-246 Strumień

 1. Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa oleju napędowego i benzyny 95 poprzez tankowanie pojazdów będących                  w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 01.07.2018r. -30.06.2019r.
 1. Warunki płatności: przelewem do 14 dni od dostarczenia faktury na konto wskazane w wystawionej przez Dostawcę fakturze.
 1. Cena jednostkowa brutto oleju napędowego i benzyny nie może być wyższa od ceny obowiązującej „ na dystrybutorze” w dniu tankowania i będzie pomniejszana o kwotę zaproponowanego w niniejszej ofercie rabatu.

 

 1. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia: 25.06.2018r.

w formie:

 1. a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

 1. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień
 1. b) faxem na numer 33 8570-169
 1. c) e-mailem: kwylezuch@zgkim.strumien.pl

Za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

 

Strumień, dnia ………………………….                                            …………………………………………..

(podpis pracownika merytorycznego)

 

Wypełnia Dostawca

 1. Nazwa i adres Dostawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………..

 

 1. Cena detaliczna / brutto/ 1 litra etyliny 95 i oleju napędowego na dystrybutorze wg cen obowiązujących w dniu 06.06.2018r. 1) wynosiła:

 

Rodzaj paliwa Cena detaliczna na dzień 06.06.2018r.
1 2
Etylina 95 …zł
Olej napędowy …zł

 

Zgodnie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi cenę paliwa w danym dniu ( 06.06.2018r.) na dystrybutorze stacji benzynowej, w której planowane jest tankowanie pojazdów tj.

w………………………………………………………………..na ul.  …………………………………………………………….

 

zobowiązuję się zastosować stały rabat kwotowy w wysokości:

 1. a) Etylina 95 -………………………………………………../na 1 litr/
 1. b) Olej napędowy -………………………………………………../na 1 litr/
 1. Przewidywana cena ofertowa wynosi:

 

Rodzaj paliwa Szacunkowe zużycie paliwa w litrach Cena detaliczna w zł brutto za 1 litr na dzień 06.06.2018r.r. Rabat w zł Cena detaliczna w zł brutto za 1 litr z uwzględnieniem rabatu cenowego Cena ofertowa w zł
1 2 3 4 5 = (3-4) 6 = (2 x 5)
Etylina 95 2 500        
Olej napędowy 17 000        
RAZEM  

 

 1. b) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz załącznikiem do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty

 

……………………………… dnia …………………..                                         …………………………………..

(podpis Dostawcy)

Załącznik nr 1

 

Ofertę należy sporządzić w oparciu o następujące założenia (SIWZ)

 

 1. Dostawca zapewni bezgotówkowe rozliczenie transakcji tankowania pojazdów Zamawiającego za pomocą wykazu pobranego oleju napędowego i benzyny potwierdzonego podpisem pracowników zamawiającego tankujących w danym dniu. (WZ)
 2. Zamawiający będzie regulował należność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Dostawcy. Faktura wystawiana będzie raz w tygodniu.
 3. Cena jednostkowa brutto oleju napędowego będzie ceną obowiązującą „na dystrybutorze” w dniu tankowania pomniejszoną o wskaźnik obniżki cen (rabat).
 4. Dostawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Dostawcy przez 24 godz. na dobę  przez 7 dni w tygodniu, a stacja paliw, w której będą odbywać się dostawy, zlokalizowana jest nie dalej niż 4 km od siedziby Zamawiającego
 5. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązującej na stacjach paliw oferta z dnia zakupu pomniejszona o wskaźnik obniżki cen (rabat) podany w ofercie.
 6. Szacunkowe ilości paliwa będące przedmiotem sprzedaży wynoszą:

– olej napędowy – do 17 000 litrów ( ok. 1 416,67  l/m-c )

– etylina Pb 95 – do 2 500 litrów ( ok. 208  l/m-c)

W związku z tym, iż ilość litrów zamawianych paliw uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego podane ilości są ilościami przybliżonymi, które mogą ulec zmianie podczas trwania umowy.

 1. Dostawca udostępni, na żądanie Zamawiającego, badania laboratoryjne posiadanego paliwa w stacji paliw, w której dokonane będzie tankowanie pojazdów Zamawiającego.
 2. Zaoferowany w złożonej ofercie przetargowej udzielony rabat na zakup paliwa obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
 3. Zamawiający przekaże sprzedawcy listę osób uprawnionych do tankowania oraz wykaże typy pojazdów i maszyn do których jest zakupione paliwo.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Strumieniu

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@zgkim.strumien.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

1Należy przedłożyć dokument potwierdzający cenę paliwa w danym dniu na dystrybutorze stacji paliw, w której planowane jest tankowanie pojazdów