Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ogłasza nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ogłasza  nieograniczony przetarg na  sprzedaż środka trwałego

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 5482405010,  działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień.

 1. Przedmiot przetargu:

Szafa dębowa  dwudrzwiowa używana

 1. Cena wywoławcza :

Cena wywoławcza za przedmiot sprzedaży wynosi 3.000 zł brutto.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł.
 3. Wadium należy wnieść na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej                            i Mieszkaniowej  w Strumieniu prowadzone przez ING Bank Śląski, nr konta 94105010831000000100760438.
 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli 12 luty 2018r. przy czym wniesienie wadium za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
 8. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferowaną powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 4. oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
 5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
 6. a) oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień
 7. b) oferty należy składać w terminie do dnia 12 luty 2018r. godz. 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka trwałego – szafa dębowa dwudrzwiowa”
 8. c) w przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu oferty do Zakładu.
 9. d) termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 10. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 luty 2018r. o godz. 12.00  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58.

 1. Inne postanowienia:
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty zgodnie z umową.