II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 1 w Strumieniu

OGŁOSZENIE

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

 

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego  przy ul. Rynek 1 w Strumieniu

 

 1. użytkowa lokalu – 76 m²
 2. Przeznaczenie lokalu – usługi, handel
 3. Ilość pomieszczeń – 1
 4. Wyposażenie techniczne – instalacja elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie w własnym zakresie.
 5. Stawka wywoławcza czynszu za lokal – 16,00 (netto) za 1m² pow. użytkowej

– Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 1,00 zł (netto) za 1 m² lokalu

– Podatek od nieruchomości płaci najemca

 1. Wysokość wadium – 200,00 zł
 2. Wadium należy wpłacić na konto ING Bank Śląski O/Cieszyn Filia Chybie nr             94105010831000000100760438 do dnia 23.03.2018r. Za datę wpłacenia wadium uważa    się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać przed przystąpieniem do przetargu – dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość uczestnika lub dokument upoważniający   go do reprezentacji osoby prywatnej. W przypadku, gdy uczestnik przetargu wygra przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu. Uczestnik przetargu traci wadium w przypadku, gdy wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 26.03.2018r. o godz. 10.00 w ZGKiM Strumień ul. Ks. Londzina  58.
 4. Termin zawarcia umowy z uczestnikiem, który wygra przetarg ustala się najpóźniej do 2-ch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Lokal wymaga prac adaptacyjnych, osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze stanem lokalu po uprzednim zgłoszeniu w Zakładzie.
 6. Najemca może przeprowadzić remont lokalu na własny koszt.
 7. Wynajmujący po przeprowadzonym remoncie nie ma możliwości zwrotu kosztów remontu oraz rekompensaty w postaci obniżenia czynszu, Najemca powinien uwzględnić te koszty składając ofertę.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.
 9. Jeśli uczestnik, który wygrał uchyli się od zawarcia umowy, to uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zaraz po wygranym ma możliwość zawarcia umowy.

 

Załącznik – Zawiadomienie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego