Formularz ofertowy na zakup masy mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 580 ton

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie:

Zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 580 ton potrzebnej do wykonania remontów cząstkowych w 2019r.”

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro netto przedział ( 14 000 – 30 000 euro netto)

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 548-240-50-10, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno – asfaltowej na gorąco w ilości do 580 t na wykonanie remontów cząstkowych w 2019r.

Wymagania jakim powinna spełniać masa mineralno – asfaltowa:

 • uziarnienie 0-8 mm

 • przeznaczenie do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-1 i KR-2

 • spełniać normy PN-EN13108-1: 2008 lub równoważna

Odbiór masy odbywać się będzie transportem Zamawiającego. Zlecenia będą realizowane po uzgodnieniu między Zamawiającym a Wykonawcą telefonicznie w zakresie:

 • ilości zakupionej masy

 • terminu odbioru przez Zamawiającego

Wytwórnia Mas Bitumicznych w odległości nie więcej niż 30 km od siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca udokumentuje zgodność składu oferowanej mieszanki z grupy betonów asfaltowych przeznaczonych do stosowania na drogach z normą PN – EN 13108 – 1 : 2008. Dokumentem potwierdzającym jakość dostarczanej mieszanki mineralno – asfaltowej jest aktualna aprobata techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub dokument równoważny dopuszczający i potwierdzający parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Do pierwszej zakupionej partii masy Wykonawca dołączy deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną IBDiM dopuszczającą ją do stosowania w budownictwie drogowym lub inny dokument potwierdzający zgodność dostarczonego towaru z przeznaczeniem oraz jego jakość (np. Wyniki badań). Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu przy odbiorze właściwą temperaturę sprzedawanej masy. Wymagana temperatura nie powinna być niższa niż +160ºC.

Masa bitumiczna kupowana będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Odbiór masy uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych, co oznacza, że w przypadku gdy warunki na wbudowanie masy nie będą odpowiednie nie będzie ona odbierana od Wykonawcy.

Podana ilość mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

 1. Umowa zostanie podpisana i obowiązywać będzie z dniem 29.03.2019r.
 2. Termin zakończenia umowy – 31.12.2019r.
 3. warunki płatności: przelew, termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT

3. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia

28.03.2019r. do godziny 10.00.

w formie:

 1. pisemnej ( osobiście, listownie) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 43-246 Strumień

ul. Ks. Londzina 58

 1. faxem na numer 33 8570 – 169
 2. mail: kwylezuch@zgkim.strumien.pl

( za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zakładu)

 1. Kryteria wyboru ofert : cena – 100%
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

Strumień, dnia 18.03.2019r. ……………………………….

(podpis pracownika merytorycznego)

Wypełnia wykonawca

6. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

 1. Oferuję następujące ceny za 1 tonę:

Masa mineralno – asfaltowa (netto) …………………………. zł

Masa mineralno – asfaltowa ( brutto ) …………………………zł

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń,

…………………….dnia …………… …………………………….

(podpis wykonawcy)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Strumieniu

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@zgkim.strumien.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy