Protokół z I pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż przyczepy ŚREM T-035 z dnia 08.02.2019r.

P R O T O K Ó Ł

z I pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż przyczepy ŚREM T-035

z dnia 08.02.2019r.

 1. Sprzedający

  Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień

 2. Komisja

  Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołano Zarządzeniem Nr 1 /2019 Dyrektora ZGKIM z dnia 21 stycznia 2019r. komisję przetargową w składzie:

  Katarzyna Wyleżuch – przewodniczący

  Barbara Sikora-Malisak – członek

  Mirosław Polok – członek

 3. Postępowanie

  W sprawie sprzedaży przyczepy ŚREM T-035 rozpoczęto postępowanie w dniu 22.01.2019r. zamieszczając ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w internecie na stronie http://www.strumien.bip.net.pl/?c=11273,

  oraz

  https://www.zgkim.strumien.pl/i-pisemny-nieograniczony-przetarg-na-sprzedaz-srodka-trwalego-przyczepa-srem-t-035/.

  W tym samym dniu ogłoszenie zostało również umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Strumień, oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu. Informacja o przetargu została opublikowana w gazecie lokalnej – Nowa Formacja nr 3 (790) z dnia 01.02.2019r.

 4. Sprzedażą objęty jest: a) Przyczepa ŚREM T-035

  b) Nr identyfikacyjny VIN – 5110 c) Rodzaj / przeznaczenie – Przyczepa specjalistyczna 2-8T / inne d) Rok produkcji – 1985 e) Dopuszczalna masa całkowita – 12900 kg f) Dopuszczalna ładowność – 8000 kg g) liczba osi – 2 h) badanie techniczne – brak i) ubezpieczenie – do 31.12.2019r. j) rozmiar kół – 825×20 k) stan techniczny – do remontu generalnego

 5. Wartość

  Wartość minimalna w/w środka określona została na 5 000,00 zł brutto.

 6. Warunki uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej (500,00 zł). Wadium należało wpłacić do dnia 07.02.2019r. Na konto bankowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nr 94 1050 1083 1000 0001 0076 0438.

 7. Termin wpłaty wadium

  W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.02.2019r. wadium zostało wpłacone przez:

  – P.U.H. Dariusz Kaizar, ul. Terenowa 1, 43-500 Czechowice-Dziedzice

  – Franciszek Mencnarowski, ul. Iłownica 174, 43-394 Rudzica

  co powoduje przystąpienie do postępowania przetargowego.

 8. Termin składania ofert

  Wyznaczony termin składania ofert został ustalony na dzień 07.02.2019r. do godz.15.00. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

  – P.U.H. Dariusz Kaizar, ul. Terenowa 1, 43-500 Czechowice-Dziedzice

  – Franciszek Mencnarowski, ul. Iłownica 174, 43-394 Rudzica

  – RSG METAL Janusz Grab, ul. Trześniowska 11, 27-600 Sandomierz

 9. Otwarcie kopert

  Wyznaczony termin otwarcia kopert – 08.02.2019r. godz. 10.00. Otwarto oferty:

  Oferta nr 1 – P.U.H. Dariusz Kaizar, ul. Terenowa 1, 43-500 Czechowice-Dziedzice,

  cena oferty – 5005,00 zł

  Oferta nr 2 – Franciszek Mencnarowski, ul. Iłownica 174, 43-394 Rudzica

  cena oferty – 5800,00 zł

  Oferta nr 3 – RSG METAL Janusz Grab, ul. Trześniowska 11, 27-600 Sandomierz

  cena oferty – 4000,00 zł – brak płaty wadium, oferowana cena, poniżej ceny minimalnej – odrzucenie oferty

 10. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana, lub nie spełnia wymogów przetargu, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia otwarcia kopert.

 11. Komisja stwierdza co następuje:

  W wyniku przetargu ustalono nabywcę przyczepy ŚREM T-035:

  Franciszek Mencnarowski, ul. Iłownica 174, 43-394 Rudzica

  cena oferty jako najwyższej zaoferowanej ceny – 5800,00 zł brutto

  Odbiór przyczepy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium tj. 500,00 zł.