Oferta pracy – sprzedawca biletów na basenie kąpielowym

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRUMIENIU, UL. KS. LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEŃ

DYREKTOR ZGKIM

ogłasza nabór na wolne stanowisko

SPRZEDAWCA BILETÓW”

w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu – Basen Kąpielowy

ul. Młyńska 14, 43-246 Strumień

w wymiarze: pełnego etatu

liczba etatów: 3

okres zatrudnienia: od 10.06.2023 r. do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia umowy

(w przypadku wydłużenia sezonu basenowego)

Wymagane wykształcenie:

minimum – zasadnicze zawodowe

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie *

  1. Znajomość obsługi komputera.

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  2. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe

1. Odpowiedzialność.

2. Komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.

3. Dyspozycyjność i zaangażowanie.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Wysoka kultura osobista, uczciwość.

6. Nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

1. Bieżąca obsługa klientów.

2. Obsługa drukarek fiskalnych oraz programu fiskalnego.

3. Dbałość o pozytywne relacje z klientem.

4. Wystawianie faktur VAT.

5. Obsługa urządzeń biurowych.

6. Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów.

7. Sporządzanie raportów kasowych.

8. Dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane uprawnienia.

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody za przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji.

3. CV i list motywacyjny.

4. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

1. Kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 19.05.2023 r. w ZGKIM w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień w sekretariacie do godz. 12.00.

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O wyniku naboru decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie spełnią warunków formalno – prawnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Katarzyna Wyleżuch – 532-230-491

kwylezuch@zgkim.strumien.pl

* w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego.

Ogłoszenie – sprzedawca biletów