OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO – RĘBAK

Protokół – unieważnienie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ogłasza I  pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego RĘBAK

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 5482405010, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień.

2. Przedmiot przetargu:

Rębak do gałęzi.

3. Cena wywoławcza :

Cena minimalna za przedmiot sprzedaży wynosi 11 900,00 zł brutto.

 1. Opis środka trwałego przeznaczonego na sprzedaż:

 1. rodzaj środka technicznego – rębak do gałęzi

 2. numer rejestracyjny – bez rejestracji

 3. marka, producent – PUH Polexim Import-Export 36 -203 Izdebki 609

 4. Model rębaka – WC-8 Diesel 24 HD

 5. Numer fabryczny – 2.1212.24HP 2H 1115

 6. Masa rębaka – 650 kg

 7. Średnica jednolita pnia (max. /mm/) – 100

 8. Ilość noży – 2 tnące + 1 podporowy

 9. Wydajność zrębowania (m³/h) – do 9

 10. Silnik typ – zapłon samoczynny – Jiang Yang

 11. Model silnika – ZH 1115

 12. Moc silnika /kW/ – 17,5

 13. Rodzaj paliwa – ON

 14. Rok produkcji – 2012

 15. Opony – 2 szt – Kelly 155/70R13 75T ST

Opis – rębak został zmontowany na podwoziu z atestowanym zaczepem kulowym 2” i osią AL-KO; rama podwozia posiada oświetlenie zewnętrzne oraz składane do transportu koło podporowe; napęd jest realizowany jednocylindrowym silnikiem z zapłonem samoczynnym o mocy 24KM; mechanizm tnący to 2 noże tnąco-frezujące mocowane na kole zamachowym oraz nóż przeciw ostrza; rozdrabnianie materiału polega na jego sfrezowywaniu; rębak samoczynnie pobiera materiał o określonych parametrach; układ pobierający materiał stanowi wałek zębaty napędzany mechanicznie który pobiera materiał i jednocześnie realizuje docisk materiału do noży tnących; urządzenie realizuje skrawanie odpadów gałęziowych o max. średnicy wiązki gałęzi 200 mm przy jednolitej średnicy pnia 100 mm; przedmiotowy rębak został wyprodukowany w 2012 roku, model nie posiada licznika motogodzin pracy; rębak jest technicznie sprawny i był wykorzystywany doraźnie; gniazdo podpory stabilizującej prawe pęknięte; stan techniczny zewnętrzny/udokumentowany zdjęciami/to ubytki powłoki lakieru na elementach osłonowych lakierowanych i miejscowe ogniska korozji; opony do jazdy 2 szt. KELLY według oznaczeń numerycznych wyprodukowane w 2012 roku, opona koła zapasowego KINGSTAR SK70 155/70R13 75T.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 360,00 zł.

 2. Wadium należy wnieść na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu prowadzone przez ING Bank Śląski, nr konta 94105010831000000100760438.

 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli 22 czerwca 2022 r. przy czym wniesienie wadium za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.

 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,

  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

  3. kserokopie dowodu wpłaty wadium,

  4. oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

a) oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień

b) oferty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka trwałego – rębak– nie otwierać przed 24.06.2022 r. godz. 10.00”

c) w przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu oferty do Zakładu.

d) termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 10.15 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58.

9. Inne postanowienia:

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę

  2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty zgodnie z umową.

  2. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia dodatkowo licytacji między tymi uczestnikami. W razie kontynuowania przetargu w formie licytacji uczestnicy zostanę powiadomieni o jej terminie pisemnie lub ustnie.

10. Informacje dodatkowe.

a) Środek trwały znajduje się w siedzibie sprzedawcy. Istnieje możliwość oględzin przed przystąpieniem do przetargu. Oględziny możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 6,00 – 14.00

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna

SKM_C224e22060111500