Praca na basenie kąpielowym w sezonie 2020

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRUMIENIU, UL. KS. LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEŃ

DYREKTOR ZGKIM

ogłasza nabór na wolne stanowisko

SPRZEDAWCA BILETÓW”

w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu – Basen Kąpielowy

ul. Młyńska 14, 43-246 Strumień

w wymiarze: pełnego etatu

liczba etatów: 3

okres zatrudnienia: od 30.05.2020 r. do 01.09.2020 r. z możliwością przedłużenia umowy (w przypadku wydłużenia sezonu basenowego)

Wymagane wykształcenie:

minimum – zasadnicze zawodowe

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie *

  1. Znajomość obsługi komputera.

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  2. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe

1. Odpowiedzialność.

2. Komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.

3. Dyspozycyjność i zaangażowanie.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Wysoka kultura osobista, uczciwość.

6. Nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

1. Bieżąca obsługa klientów.

2. Obsługa drukarek fiskalnych oraz programu fiskalnego.

3. Dbałość o pozytywne relacje z klientem.

4. Wystawianie faktur VAT.

5. Obsługa urządzeń biurowych.

6. Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów.

7. Sporządzanie raportów kasowych.

8. Dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane uprawnienia.

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody za przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji.

3. CV i list motywacyjny.

4. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

1. Kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 15.05.2020 r. w ZGKIM w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień w sekretariacie do godz. 12.00

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O wyniku naboru decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie spełnią warunków formalno – prawnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

ZGKiM sekretariat – 33 8570-169

Katarzyna Wyleżuch – 532-230-491

kwylezuch@zgkim.strumien.pl