Wykonanie kompleksowej usługi ochrony ratowniczej otwartego Basenu Miejskiego w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14 w sezonie 2018r.

Wykonanie kompleksowej usługi ochrony ratowniczej otwartego Basenu Miejskiego    w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14 w sezonie 2018r”

http://strumien.bip.net.pl/?c=10481

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro netto (przedział 14 000 – 30 000 euro netto)

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 548-240-50-10 działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie kompleksowej usługi ochrony ratowniczej otwartego Basenu Miejskiego  w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14 w sezonie 2018r. w okresie od 31 maja  do 2 września. Z możliwością wydłużenia sezonu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. O wydłużeniu sezonu zadecyduje Zamawiający. W zapytaniu podano parametry basenu, godziny otwarcia, atrakcje wodne jakie znajdują się na terenie Basenu Kąpielowego, szczegółowe dane dotyczące obsługi ratowniczej obiektu oraz zakres obowiązku ratowników:

Ilość ratowników do realizacji usługi – oszacuje Wykonawca według aktualnie obowiązujących przepisów.

W cenie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do całkowitego  i efektywnego wykonania usługi.

W przypadku skrócenia godzin otwarcia pływalni lub zamknięcia (z powodu np. przerw technologicznych lub innych) wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie obniżone.

 1. a) Termin wykonania zamówienia: 31 maj 2018r. – 2 wrzesień 2018r. z możliwością wydłużenia usługi.
 1. b) Warunki płatności: przelew, termin płatności 30 dni od dostarczenia faktury, FV wystawiana miesięcznie, z dołu
 1. c) ………………………………………………………………………………………………
 1. d) ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Forma złożenia oferty:

    Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia:   

      4 maja 2018r.

 

w formie: 

 1. a) pisemnej ( osobiście, listownie) na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 43-246 Strumień ul. Ks.Londzina 58

 1. b) faxem na numer 33 8570 – 169
 2. c) mail: kwylezuch@zgkim.strumien.pl

( za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które w wyznaczonym terminie wpłyną do ZGKIM)

 

Strumień, dnia 18.04.2018r.                                    ……………………………….

(podpis pracownika merytorycznego)

   Wypełnia wykonawca

 1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

 1. Oferuję następujące ceny wykonania przedmiotu zamówienia:

Cena brutto za okres 31.05. – 02.09. ……………………………………………………………………. zł

słownie…………………………………………………………………………………………………………………

 

W przypadku wydłużenia sezonu – cena za każdy jeden dodatkowy dzień………………….zł

słownie…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń,