Dyrektor ZGKIM ogłasza nabór na wolne stanowisko „SPRZEDAWCA BILETÓW” w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu – Basen Kąpielowy

DYREKTOR ZGKIM ogłasza nabór na wolne stanowisko „SPRZEDAWCA BILETÓW”

w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu – Basen Kąpielowy

 1. Młyńska 14, 43-246 Strumień

w wymiarze: pełnego etatu

liczba etatów: 3

okres zatrudnienia: od 31.05.2018r. do 02.09.2018r. z możliwością przedłużenia umowy (w przypadku wydłużenia sezonu basenowego)

Wymagane wykształcenie:

minimum zasadnicze zawodowe

Wymagania niezbędne: 

 1. Obywatelstwo polskie *.
 2. Znajomość obsługi komputera.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe

 1. Odpowiedzialność.
 2. Komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.
 3. Dyspozycyjność i zaangażowanie.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Wysoka kultura osobista, uczciwość.
 6. Nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 1. Bieżąca obsługa klientów.
 2. Obsługa drukarek fiskalnych oraz programu fiskalnego.
 3. Dbałość o pozytywne relacje z klientem.
 4. Wystawianie faktur VAT.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.
 7. Sporządzanie raportów kasowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane uprawnienia.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody za przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. CV i list motywacyjny.
 4. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .
 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. Kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 17.05.2018r. w ZGKIM w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień w sekretariacie do godz.12.00

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów od osób ubiegających się o zatrudnienie w ZGKIM drogą elektroniczną.

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O wyniku naboru decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie spełnią warunków formalno – prawnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

ZGKiM sekretariat – 33 8570-169

Katarzyna Wyleżuch – 532-230-491

* w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.