Zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 700 ton potrzebnej do wykonania remontów cząstkowych w 2018r.

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie:

„Zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 700 ton potrzebnej  do wykonania remontów cząstkowych w 2018r.”

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro netto przedział ( 14 000 – 30 000 euro netto)

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 548-240-50-10, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno – asfaltowej na gorąco w ilości do 700 t   na wykonanie remontów cząstkowych w 2018r.

Wymagania jakim powinna spełniać masa mineralno – asfaltowa:

 • uziarnienie 0-8 mm
 • przeznaczenie do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-1 i KR-2
 • spełniać normy PN-EN13108-1: 2008 lub równoważna

Odbiór masy odbywać się będzie transportem Zamawiającego. Zlecenia będą realizowane po uzgodnieniu między Zamawiającym a Wykonawcą telefonicznie w zakresie:

 • ilości zakupionej masy
 • terminu odbioru przez Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie, że wskazana ilość jest wartością przybliżoną mogącą ulec zmianie. Wytwórnia Mas Bitumicznych w odległości nie więcej niż 45 km od siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 12.2018 r.
 1. warunki płatności: przelew, termin płatności 30 dni

 

 1. ………………………………………………………………………………………………

 

 1. ………………………………………………………………………..

 

 1. Forma złożenia oferty:

    Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia   

26.03. 2018 r. 

 

w formie: 

 1. pisemnej ( osobiście, listownie) na adres:

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 43-246 Strumień Ks. Londzina 58

 1. faxem na numer 33 8570 – 169
 2. mail:malisak@zgkim.strumien.pl

 

( za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zakładu)

 

Strumień, dnia  12.03.2018r.                          ……………………………….

(podpis pracownika merytorycznego)

 

Wypełnia wykonawca

 

 1. Nazwa i adres wykonawcy:

 

Nazwa ………………………………………………………………………..

 

Adres …………………………………………………………………………

 

NIP ……………………………………………………………………………

 

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

 

 1. Oferuję następujące ceny za 1 tonę:

Masa mineralno – asfaltowa (netto)   …………………………. zł

Masa mineralno – asfaltowa ( brutto ) …………………………zł

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń,

 

…………………….dnia ……………                              …………………………….

(podpis wykonawcy)

 

 

 

http://www.strumien.bip.net.pl