ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA STRUMIENIA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA STRUMIENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu informuje, że realizuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Strumienia na podstawie zadań statutowych ZGKiM oraz zadań zleconych przez Burmistrza Strumienia w oparciu o wytyczne dot. zimowego utrzymania dróg w  Gminie Strumień w sezonie zimowym 2022/2023.

 1. Wykaz telefonów do koordynatorów z ZGKiM:
 1. Łukasz Pachuła – tel. 601 181 804
 2. Mirosław Polok – tel. 513 444 066
 1. Wytyczne zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień

w sezonie zimowym 2022/2023

 1. Akcja odśnieżania na drogach prowadzona będzie „na biało”.

 2. Wszystkie drogi winny być utrzymywane w następującym standardzie zimowego utrzymania dróg:

a) odśnieżona jezdnia, a w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach takich jak: m.in. zakręty, wzniesienia, dojazdy do skrzyżowań, przystanki autobusowe, przejazdy kolejowe);

b) gołoledź usunięta w czasie do 4 godz. od jej wystąpienia;

c) po ustaniu opadów luźny śnieg (pozostały po przejeździe pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego) może zalegać na drodze do 6 godz.;

d) dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu oraz naboju śnieżnego (zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, przymarznięta do nawierzchni jezdni), przy czym niebezpieczne miejsca ich występowania winny być posypywane materiałem uszorstniającym,

e) zaspy śnieżne usunięte w czasie do 6 godzin od ich wystąpienia

f) w przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne ) niweczących efekty odśnieżania dróg, organizację prac odśnieżania należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach – zaczynać odśnieżanie od dróg o największym natężeniu ruchu lub odśnieżać tylko jeden pas ruchu.

 1. Zamawiający dopuszcza do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg następujące materiały:

a) piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996,

b) materiał uszorstniający do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu),

c) materiał uszorstniający 2-4 mm,

d) jednorodne mieszaniny materiału uszorstniający z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli,

e) sól drogową wg PN-86/C-84081/02.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości w takim czasie aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po drogach od poniedziałku do soboty od godz. 500 rano, w niedzielę i dni świąteczne od godz. 600, według wytycznych zimowego utrzymania, o których mowa w pkt. 2 i 3.

 2. Rozpoczęcie wykonywania usługi winno nastąpić do 2 godzin od rozpoczęcia opadów.

 3. Wykonawca zobowiązany jest także przystąpić do realizacji usługi w czasie do 1 godziny po telefonicznym lub ustnym poleceniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac.

Polecenia w imieniu Zamawiającego mogą być dokonywane przez następujące osoby:

 1. Burmistrza Strumienia, Zastępcy Burmistrza,

 2. Pracowników Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Strumieniu,

 3. Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu.

III. Drogi, które nie są administrowane przez Gminę Strumień – kontakt telefoniczny w/s Akcji Zima

 1. Droga krajowa DK 81

Katowice – tel. 32 259 67 06

Skoczów – tel. 33 853 89 19

 1. Droga wojewódzka DW 939: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie – tel. 501 716 376,

Dyżurny wykonawcy – Konsorcjum: Lider – Marbud, Członek – Darko, tel.: 607 531 542

Droga wojewódzka DW 938: Konsorcjum: Lider P.R.D „HiM” S.C – tel. 509 515 186, Partner: Mirotrans Sp. z o.o. – tel. 602 609 158

 

 1. Drogi powiatowe zamiejskie –

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie – tel. 33 851 50 67,

Wykonawca: Prywatna Firma Robót Drogowych „BRUK” Józef Maciejiczek – tel. 606 477 189