Zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 500 ton potrzebnej do wykonania remontów cząstkowych w 2018r.

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie:
„Zakup masy mineralno – asfaltowej do wbudowania na gorąco w ilości do 500 ton potrzebnej do wykonania remontów cząstkowych w 2018r.”
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro netto przedział ( 14 000 – 30 000 euro netto)

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 548-240-50-10, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno – asfaltowej na gorąco w ilości do 500 t na wykonanie remontów cząstkowych w 2018r.
Wymagania jakim powinna spełniać masa mineralno – asfaltowa:
uziarnienie 0-8 mm
przeznaczenie do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-1 i KR-2
spełniać normy PN-EN13108-1: 2008 lub równoważna
Odbiór masy odbywać się będzie transportem Zamawiającego. Zlecenia będą realizowane po uzgodnieniu między Zamawiającym a Wykonawcą telefonicznie w zakresie:
ilości zakupionej masy
terminu odbioru przez Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie, że wskazana ilość jest wartością przybliżoną mogącą ulec zmianie. Wytwórnia Mas Bitumicznych w odległości nie więcej niż 45 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

a) Umowa zostanie podpisana i obowiązywać będzie z dniem 09.07.2018r. do dnia 31.12.2018 r.

b) warunki płatności: przelew, termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT

3. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia

06.07.2018r. do godziny 14.00.

w formie:

a) pisemnej ( osobiście, listownie) na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 43-246 Strumień
ul. Ks. Londzina 58

b) faxem na numer 33 8570 – 169
c) mail: kwylezuch@zgkim.strumien.pl

( za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te oferty, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zakładu)

Strumień, dnia 26.06.2018r. ……………………………….
(podpis pracownika merytorycznego)

Wypełnia wykonawca

4. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

a) Oferuję następujące ceny za 1 tonę:

Masa mineralno – asfaltowa (netto) …………………………. zł

Masa mineralno – asfaltowa ( brutto ) …………………………zł

b) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń,

…………………….dnia ……………                                                                                                         …………………………….
(podpis wykonawcy)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Strumieniu
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@zgkim.strumien.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy