I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego – przyczepa ŚREM T-035

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ogłasza I  pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 5482405010, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień.

2. Przedmiot przetargu:

Przyczepa ŚREM T-035

3. Cena wywoławcza :

Cena minimalna za przedmiot sprzedaży wynosi 5 000,00 zł brutto

 1. Opis środka trwałego przeznaczonego na sprzedaż

a) Przyczepa ŚREM T-035

b) Nr identyfikacyjny VIN – 5110

c) Rodzaj / przeznaczenie – Przyczepa specjalistyczna 2-8T / inne

d) Rok produkcji – 1985

e) Dopuszczalna masa całkowita – 12900 kg

f) Dopuszczalna ładowność – 8000 kg

g) liczba osi – 2

h) badanie techniczne – brak

i) ubezpieczenie – do 31.12.2019r.

j) rozmiar kół – 825×20

k) stan techniczny – do remontu generalnego

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł.

 2. Wadium należy wnieść na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu prowadzone przez ING Bank Śląski, nr konta 94105010831000000100760438.

 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli 7 lutego 2019r. przy czym wniesienie wadium za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.

 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  3. kserokopie dowodu wpłaty wadium,
  4. oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

a) oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Księdza Londzina 58, 43-246 Strumień

b) oferty należy składać w terminie do dnia 7 lutego 2019r. godz. 15.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka trwałego – przyczepa ŚREM – nie otwierać przed 8.02.2019r. godz. 10.00”

c) w przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu oferty do Zakładu.

d) termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2019r. o godz. 10.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ul. Ks. Londzina 58.

9. Inne postanowienia:

 

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty zgodnie z umową.
  4. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia dodatkowo licytacji między tymi uczestnikami. W razie kontynuowania przetargu w formie licytacji uczestnicy zostanę powiadomieni o jej terminie pisemnie lub ustnie.

10. Informacje dodatkowe.

a) Środek trwały garażowany w siedzibie sprzedawcy. Istnieje możliwość oględzin przed przystąpieniem do przetargu.

 

 

Załącznik nr 1 – zdjęcie przyczepy