I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem terenu na basenie na stanowisko gastronomiczno-handlowe

OGŁOSZENIE

Gmina Strumień, działająca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem terenu na stanowisko

gastronomiczno – handlowe, położone na terenie basenu kąpielowego, przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu z przeznaczeniem przede wszystkim na sprzedaż lodów z automatu (włoskie lub typu świderki)

  1. Określa się parametry:
a) Powierzchnia 10 m²
b) Przeznaczenie usługi, handel
c) Położenie miejsce stoiska do sprzedaży lodów znajduje się na terenie basenu kąpielowego, teren otwarty (na zewnątrz) strona zachodnia budynku
d) Udogodnienia energia elektryczna (siła), woda, WC ogólnodostępne
e) Okres zawarcia umowy najmu Okres funkcjonowania basenu kąpielowego w Strumieniu w roku 2023

 

MIEJSCE Z PRZEZNACZENIEM PRZEDE WSZYSTKIM NA SPRZEDAŻ LODÓW Z AUTOMATU (WŁOSKICH LUB TYPU ŚWIDERKI -WYMÓG KONIECZNY), JEDNAKŻE NIE WYKLUCZA SIĘ SPRZEDAŻY INNYCH WYROBÓW GASTRONOMICZNYCH.

  1. Prowadzenie działalności na ww. powierzchni jest ściśle uzależnione od sezonu kąpielowego.

3. Basen czynny będzie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Strumienia w sprawie ustalenia szczegółowych terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego, chyba że obowiązywać będzie rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub inne przepisy prawne i będzie się ono tyczyło ograniczeń związanych z funkcjonowaniem basenu. W przypadku zaistnienia korzystnych warunków atmosferycznych, istnieje możliwość wydłużenia sezonu, o czym Najemca zostanie poinformowany na piśmie.

4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz sprzedawania alkoholu i innych środków odurzających (Uchwała nr XLVII.396.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

5. Stawka wywoławcza czynszu wynosi – 40,00 zł (netto) za 1m² powierzchni

  • Do wylicytowanego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką (23%)
  • Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 1,00 zł (netto) za 1 m² powierzchni.
  • Oferenci zgłaszają ustnie w kolejnych postąpieniach coraz wyższe kwoty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania wylicytowanej kwoty czynszu nie ma dalszego postąpienia. Po trzecim wywołaniu osoba przeprowadzająca przetarg informuje oferentów, że uzyskano najwyższą wartość kwoty czynszu netto, po czym zamyka przetarg oraz ogłasza nazwę i siedzibę oferenta, który zaproponował najwyższą kwotę czynszu i wygrał przetarg.
  • Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany będzie do odprowadzenia na konto Urzędu Miasta Strumień podatku od nieruchomości.

6. Wysokość wadium – 400,00 zł

7. Wadium należy wpłacić na konto ING Bank Śląski O/Cieszyn Filia Chybie nr 94105010831000000100760438 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – przetarg, powierzchnia na sprzedaż lodów na terenie basenu”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy, przy czym wniesienie wadium za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma taki przelew w wymaganym powyżej terminie.

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać przed przystąpieniem do przetargu – dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość uczestnika lub dokument upoważniający go do reprezentacji osoby prawnej. W przypadku, gdy uczestnik przetargu wygra przetarg, wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zostaną zwrócone na konta z których dokonano przelewów, w terminie 5 dni po rozstrzygnięciu przetargu (liczone dni robocze).Uczestnik przetargu traci wadium w przypadku, gdy wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy.

9. Przetarg odbędzie się dnia 13.03.2023 r. o godz. 10.30 w ZGKiM Strumień ul. Ks. Londzina 58

  1. Termin zawarcia umowy z uczestnikiem, który wygra przetarg, ustala się najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  2. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych i wydłużeniu sezonu basenowego, podpisany zostanie aneks do umowy, określający dłuższy termin otwarcia. Informację o wydłużeniu sezonu Wynajmujący zobowiązuje się przekazać Najemcy w trakcie trwania umowy.

  3. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

13. Czynsz za miesiące niepełne zostaną obliczone proporcjonalnie do czasu otwarcia.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.

15. Jeśli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy, to uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zaraz po wygranym ma możliwość zawarcia umowy.

16. Uczestnik, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy nie może startować ponownie w przetargu na ten sam lokal / powierzchnię przez okres 3 lat od daty uchylenia się.

17. Teren można oglądać po uprzednim umówieniu się. Osoba do kontaktu – Katarzyna Wyleżuch, nr tel. 532-230-491

18. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Uwagi:

a) w przetargu nie mogą brać udział podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

b) nakłady konieczne lub ulepszenia na wylicytowanej powierzchni poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, dokonywane będą przez Najemcę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy lokalu/powierzchni i na koszt własny Najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Wynajmującego.

c) obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na Najemcy.

Wygrywający przed podpisaniem umowy najmu, a nie później niż 10 dni po wygraniu przetargu:

I Składa pisemne oświadczenia:

a) o niezaleganiu z jakimikolwiek płatnościami wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu,

b) że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia,

c) o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej,

d) że zapoznał się ze stanem wynajmowanej powierzchni, możliwościami prowadzenia w tym miejscu działalności i nie wnosi zastrzeżeń.

e) o gwarancji, że w dniu otwarcia basenu będzie dokonany odbiór z sanepidu i wydana zgoda na działanie.

II Składa następujące dokumenty:

a) wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień złożenia,

b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi lub o sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem,

c) zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu w opłacaniu składek lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem,

d) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu, oferent traci wpłacone wadium oraz prawo do zawarcia umowy najmu.

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu